Preparatupptagning av ett svärd

Ibland är det fördelaktigare att ta upp ett föremål ur jorden i form av ett preparat s.k ”block-lifting”. Det kan t.ex. röra sig om ett extremt skört och fragmentariskt föremål som skulle ta skada av att grävas fram och lyftas direkt ur marken. Föremålet (med sin omgivande jord) grävs fram samtidigt som kanterna stabiliseras med t.ex. gipsbindor till ett paket.  Paketet flyttas över till en metallplatta som sedan transporteras till ett konserveringslaboratorium där det försiktigt kan grävas fram och konserveras under mer kontrollerade former.

Nedan syns bilder från en preparatupptagning av ett svärd från äldre järnålder under en arkeologisk utgrävning 2010 i Ög. Högby sn. Uppdragsgivare: Östergötlands länsmuseum.

Foto: Acta KonserveringsCentrum AB, om inget annat anges.

Bilder ovan: ett dike grävs fram gradvis runt själva fyndet för att möjliggöra stabilisering av kanterna med gipsbindor.

Ovan: grav med svärd ”in situ”. Bevarandeförhållandena var dåliga och både svärdet samt skelettmaterialet i graven var i nedbrutet skick.  


Vänster: föremålet med jord, väl inpackat och stabiliserat i ett preparat och redo att lyftas upp ur gropen och vidare till

konserverings-

ateljén.

Detaljbild av svärd.


Röngenbild av svärdet.

Försiktig inledande undersökning av fyndet under mikroskop.