Regalier, Erik XIV gravmonument

Västerås Domkyrka, Västmanland

Regalierna är tillverkade vid 1500-talets slut och är placerade på Erik XIV gravmonument i Västerås domkyrka. Föremålen härrör av allt att döma från Johan III gravmonument i Uppsala Domkyrka, men flyttades till Västerås domkyrka när Erik XIV gravmonument ställdes i ordning 1797. Regalierna har varit restaurerad tidigare, men det finns ingen dokumentation som mer utförligt beskriver tidigare åtgärder och när de olika ingreppen utfördes.

Föremålet utsattes för en stöld 2013 men återfanns kort därefter. I och med konserveringsarbetet gavs en möjlighet att undersöka föremålen och få fram ny och intressant information ur olika aspekter.

I samband med återförandet till domkyrkan visas en utställning med regalierna. Utställningen pågår 6 juni - 20 september.Kronan hade kraftiga deformeringar efter brytskador som uppkom när man bröt och skruvade loss dem från hyendet. Detaljer på kronan såsom ståndare, stenar och silverfigurer hade brutits loss och flera delar saknades. Det fanns skrapmärken på ytan där förgyllningen var skadad. Ytan var smutsig och hade fläckvis grön aktiv korrosion.

Spiran var hårdhänt bortsliten och avbruten. De många delarna var isärplockade och flera var trasiga. Dock återfanns alla delar till spiran utom vingmuttern och den nedersta delen av dragstången.


Ovan: Kronan före åtgärd. Kronan hade bl.a. avbrutna delar, deformeringar samt skrapmärken.

Ovan: riktningsarbete.

Konservator Hubert Hydman.

Ovan: under arbete.

Rengöring med hjälp av

mikroskop. Konservator Annmarie Christensson

Ovan:limning av avbruten ståndare.

Ovan:rengöring av kronringen.

Ovan: spira efter åtgärd.

Ovan: del av skadad spira.

Ovan: före åtgärd. Spiran skadad efter att ha brutits loss.

Nedan: krona och spira efter åtgärd.

Ovan: spira under åtgärd.

Ovan: formanpassat, förgyllt och retuscherat stöd till limmad ståndare.

Ovan: avbruten ståndare efter limning.

Länktips:

Ovan: delar av spiran före åtgärd.